TÉLÉCHARGER BAIBOLY KATOLIKA PDF

Aoka hiainga isika, ka handeha hialoha anao aho. Avia handry amiko; fa navelan’i Josefa teo an-tànany ny akanjony, dia nandositra izy ka nivoaka teny ala-trano. Hianao no Andriamanitra Izay mahita; fa hoy izy: L’application Fihirana Katolika ou cantiques catholiques malgaches tente de mettre en une seule place toutes les chansons en malgache qu’on peut utiliser dans la liturgie de l’Eglise Catholique. Ary izy no nalaza indrindra tamin’izay rehetra tao an-tranon’ny rainy. Tafahaona tamin’i Esao rahalahinao izahay, ary izy koa dia avy hitsena anao mitondra olona efa-jato lahy. Atopazy ny masonao, ka hatramin’ity tany itoeranao ity dia mitazana mianavaratra sy mianatsimo ary miantsinanana sy miankandrefana; 15 fa ny tany rehetra izay tazanao dia homeko anao sy ny taranakao mandrakizay.

Nom: baiboly katolika pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 8.37 MBytes

Ary Abela dia mpiandry ondry, fa Kaina kosa mpiasa tany. Ireo no zanakalahin’i Ada, vadin’i Esao. Izao no soa hataonao amiko any amin’izay tany rehetra halehantsika dia lazao aho hoe: Ary hoy izy tamin-dravehivavy: Ka ny zokiny hanompo ny zandriny. Indro, efa reko fa misy vary any Egypta; andeha midina any ianareo, pxf mividia ho antsika, mba ho velona isika, fa tsy ho faty.

baiboly katolika pdf

Tsy mba hanao izany Aho noho ny efa-polo. Tsy miandry ondry any Sekema va ny rahalahinao? Olo-marina izahay, fa tsy mba mpisafo tsy akory; 32 roa ambin’ny folo mirahalahy izahay no zanaky ny rainay; tsy ao intsony ny anankiray, ary ny faralahy dia any amin’ny rainay any amin’ny tany Kanana ankehitriny.

  TÉLÉCHARGER DOWNHILL PSP GRATUIT

Ankehitriny dia taolana avy amin’ny taolako sy nofo avy amin’ny nofoko ity; ity dia hatao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy.

baiboly katolika pdf

Ity no niseho voalohany. Efa nahita rano izahay. Anabaviko izy; dia naniraka Abimeleka, mpanjakan’i Gerara, nampaka an’i Saraha. Nahoana ianareo no mankaty amiko, kanefa nankahala ahy ianareo ka nandroaka ahy niala teo aminareo? Izaho no Andriamanitra Tsitoha; mandehana eo anatrehako, ka aoka ho tsy misy tsiny ianao. Ry Abrahama, ry Abrahama ô! Chapitre 13 1 [Ny nisarahan’i Abrama sy Lota, bxiboly ny teny fikasana nataon’Andriamanitra tamin’i Abrama] Ary Abrama dia niakatra niala tany Egypta, dia izy sy ny vadiny mbamin’ny fananany baivoly, ary Lota koa niaraka taminy, ho any amin’ny tany atsimo.

Chapitre 31 1 [Ny nandosiran’i Jakoba avy tany Mesopotamia hody any Kanana] Ary Jakoba nandre ny tenin’ny zanakalahin’i Labana nanao hoe: Partager cette app via. Andeha Isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika ; ary odf izy hanjaka amin’ny hazandrano ao amin’ny ranomasina sy ny voro-manidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin’ny tany.

Efa hitanay marimarina fa momba anao Jehovah, ka dia hoy baibily Ary ny biriky na taony solombato, ary ny asfalta nataony solon-drihitra.

Fa izao dia efa nanao adaladala ianao. Moa tsy mandia va ny anarany hoe Jakoba?

Télécharger Ny Baiboly Masina pour Android – Appszoom

Ary izy no nalaza indrindra tamin’izay rehetra tao an-tranon’ny rainy. Ny Baiboly – Tenin’Andriamanitra. Indro, efa nekeko koa ianao tamin’izany zavatra izany, ka tsy horavako io vohitra nolazainao io.

  TÉLÉCHARGER AES CRYPT GRATUITEMENT

Ny vehivavy izay nomenao ho namako, izy no baibboly ahy ny voankazo, ka dia nihinana aho. Aoka ary hantsoinay ny zazavavy, ka hanontanianay izay teniny.

Ny Baiboly Masina

Izany no nolazain-dralehilahy tamiko, dia nankeo amin-dralehilahy izy; ary, indro, mbola nijanona teo anilan’ny rameva teo am-pantsakana ralehilahy. La présente page de téléchargement du fichier a été vue fois.

Efa nijangajanga Tamara vinantovavinao; ka indro, efa manan’anaka tamin’ny fijangajangana izy. Ny taranakao no homeko ity tany ity, dia Izy no haniraka Ilay Anjeliny eo alohanao, ka any no hakanao vady ho an’ny zanako. Andrao hisy loza hanjo azy. Katolikaa ary notendreny ho mpanapaka ny tany Egypta rehetra izy.

Fihirana Katolika

Avia handry amiko; fa navelan’i Josefa teo an-tànany ny akanjony, dia nandositra izy ka nivoaka teny ala-trano. Misia habakabaka eo anelanelan’ny rano; ary aoka hampisaraka ny rano amin’ny rano izy. Andeha isika hankany Dotana. Ireo ,atolika loham-pirenena tamin’ny Edomita, araka ny fonenany, tany amin’ny taniny avy. Nahoana no tezitra ianao? Mba areno kely ny sininao hisotroako, ka hamaly hoe izy: